Android Widget : ล็อคหน้าจออย่างง่าย ด้วย Lock Screen Widget

ปกติเวลาจะล็อคหน้าจอ จะต้องกดปุ่มที่ตัวเครื่อง แต่ผมมีทางที่สะดวกกว่ามาแนะนำด้วย Lock Screen Widget

Read more