Android Widget : Colorize Widget รวมหลายอย่างในหนึ่งเดียว

Widget ตัวนี้แปลงร่างเป็นอะไรได้หลายอย่าง ได้แก่ Clock, Agenda, Bookmark, Contact, Facebook, Message และ Twitter แต่การทำงานเหมือนๆกันทุกตัว

Read more

Android Widget : Animated Widget แสดงผู้ติดต่อแบบไอค่อน

Animated Widget เป็นแอพอีกตัวที่ติด HotApp จาก Appbrain และยังเป็นแอพที่น่าใช้อีกด้วย …ประโยชน์หลักของมันคือเป็น Contact Widget

Read more

Android App : Contact Analyzer 2 วิเคราะห์รายชื่อและรวมรายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำซ้อน

Contact Analyzer 2 เป็นแอพวิเคราะห์และจัดการรายชื่อที่ส่วนตัวนั้นตามหามานาน ความสามารถหลักๆที่น่าใช้ของมันคือ “ทำการรวมรายชื่อที่ซ้ำกัน” ปัญหานี้พบบ่อยกับผู้ใช้ Android เพราะในสมุดรายชื่อของหลายคนจะแยกระหว่างรายชื่อที่มาจาก Gmail และรายชื่อใน Contact จึงเกิดรายชื่อซ้ำซ้อนขึ้น แต่แอพตัวนี้แก้ปัญหาได้

Read more